Protofa zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

Het bedrijf zal de geaccepteerde -zie artikel 4- bestellingen zo snel mogelijk voldoen. Indien de bestelling niet voldaan wordt binnen 30 dagen na aanvraag verwerft de consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. In enkele uitzonderingen kan het zijn dat 30 dagen niet genoeg is, in dit geval worden er aparte afspraken gemaakt.  

In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Protofa het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Protofa zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Protofa.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Protofa tot het moment van bezorging aan het adres van de consument of een vooraf aangewezen en aan Protofa bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.